Cursus Keramische Technieken

De grenzeloze mogelijkheden van klei zijn een inspiratiebron voor creatieve uitingen.

De cursus is bestemd voor zo­wel beginners als ge­vor­der­den. Het doel van de cursus is het vrij­maken van jouw eigen crea­ti­vi­teit en met behulp van Anton dit om te zetten in vormgeving in klei. Jouw in­di­vi­du­ele kennis, vaar­dig­he­den en in­te­res­ses zijn het vertrekpunt van de cursus.

In de cursus reikt Anton je veel techniek aan. Tegelijkertijd zal het ontwikkelen van jouw eigen ideeën en het uitwerken daarvan zal een in­ten­sief onderwerp zijn. Zelf­werk­zaam­heid en ei­gen initiatief staan voorop.

Het bestuderen, evalueren en be­dis­cus­siër­en van elkaars werk kan een ma­nier zijn om inzicht te ont­wik­ke­len. Het zoe­ken naar de per­fec­te vorm of juist het frus­tre­ren daarvan kunnen de uitdaging vor­men.

Cursusinhoud: Wanneer er ei­gen ideeën zijn om uit wer­ken is daar alle ruimte voor. Wil je liever werken aan de hand van op­drach­ten dan zul­len die door Anton wor­den aangereikt en kan er be­spro­ken worden hoe het begintraject wordt vorm­gegeven. Na verloop van tijd zul­len ook vrije ideeën uitgewerkt wor­den.

Velerlei technieken kunnen aan de orde komen t.w.

 • Boetseren. Hier zijn vele mogelijkheden met de vorm, van gebruiksgoed tot objecten, van figuratief tot abstract
 • Draaien. Wanneer er interesse is om het traditionele pottenbakken machtig te worden, staan er elektrische draaischijven ter beschikking
 • Decoreren
 • De textuur van het object
 • Reliëfs aanbrengen
 • Werken met engobe’s
 • Glazuren.

Docent: Anton van de Water
Cursusduur: 30 lessen
Cursusdag:

 • Woensdagavond van 19.30 tot 22.00 uur
 • Vrijdagochtend van 09.00 tot 11.30 uur
 • Vrijdagmiddag van 12.30 tot 15.00 uur
 • Zaterdagochtend van 09.00 tot 11.30
Kosten van de cursus bedragen € 465
De kosten van de klei zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen.
De kosten van glazuur en stoken zijn wel inbegrepen.

Voor meer informatie, contacteer ons via ons email-adres: info@lesquatrechats.eu

Raku stoken

Twee maal per cursusseizoen wordt er raku gestookt.
Een hele dag worden de werk­stuk­ken die tijdens de cursus ge­maakt zijn raku ge­stookt.
Elke keer weer zijn het de ver­ras­sen­de effecten van deze tech­niek die deze dag bij­zon­der ma­ken.
De raku-stookdag is geen on­der­deel van de cursus zodat nie­mand zich verplicht voelt hier­aan deel te nemen.
De bijdrage voor de de ra­ku-stookdag is € 20

Workshops

Les Quatre Chats verzorgt workshops keramiek.
Klei is bijna onbegrensd in zijn mogelijkheden en heeft het je eenmaal te pakken, zie er dan maar weer eens vanaf te komen.
Draait de klei als zalf door je handen en vorm je een mooie pot of wil je lekker knij­pen in de klei en kies een meer grillige vorm.
Er staan elektrische draaischijven ter beschikking om nu eens zelf te proberen om een pot te draaien.

Boetseren is ruimer in de mogelijkheden van vormgeven, “Wat is niet mogelijk?”.
Nu de kans om eens met het materiaal in aanraking te komen.
Een leuke middag met familie, vrienden of collega’s.

Er kan gewerkt worden met voorgevormde basisvormen, maar ook eigen ideeën kunnen worden uitgewerkt.
De werkstukken moeten eerst drogen en worden daarna gestookt, hierna kunnen ze wor­den opgehaald.
De werkstukken kunnen nu eventueel beschilderd worden met acrylverf.
Wilt u de werkstukken ook geglazuurd hebben dan kunnen we daar voor zorgen.

De workshop vindt altijd in het weekeinde plaats op zaterdag of zondag, dat kunt u in overleg bepalen.
Duur van de workshop is van 10.00 tot 16.30 uur.
Minimale groepsgrootte 4 personen, maximaal 8 personen.
Er zijn 4 elektrische draaischijven beschikbaar.
Afhankelijk van de groepsgrootte kan daar meer of minder gebruik van gemaakt worden.
Door de dag heen zullen diverse consumpties genuttigd kunnen worden.
Er zal een lichte lunch worden verzorgd.
Het programma zal altijd in onderling overleg plaats vinden.
Speciale wensen kunnen altijd besproken worden.

Kosten van de workshop € 95,- per persoon.

Tot ziens bij “Les Quatre Chats”.

Voor meer informatie, contacteer ons via ons email-adres: info@lesquatrechats.eu


Les Quatre Chats

cursus & workshops